Privacyverklaring

Wat valt onder deze verklaring?

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens die verzameld worden door Een Smart Start, een applicatie die onderdeel is van de Hanzehogeschool Groningen. Er wordt toegelicht welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe dit gebeurt. Daarnaast de beveiligingsmaatregelingen die getroffen worden en ook wat de rechten van de betrokkenen zijn op grond van de wet. Deze privacyverklaring dekt alleen EEN SMART START. EEN SMART START is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en dat betekent dat de algemene privacyverklaring van de Hanzehogeschool Groningen ook van toepassing is. Privacyverklaring Hanzehogeschool Groningen

Privacy beginselen

Binnen EEN SMART START worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is. EEN SMART START doet aan dataminimalisatie en verwerken alleen de gegevens die daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor haar doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens en wat voor persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Naam (in het contactformulier; in het registratieformulier)

E-mailadres (in het contactformulier; in het registratieformulier

Telefoonnummer (in het contactformulier; in het registratieformulier)

Naam van een eventuele opdrachtgever (in de applicatie)

Deze gegevens worden verzameld doormiddel van het invullen van formulieren op de website van Een Smart Start.

Verwerkingsdoeleinden

Het doel van Een Smart Start is het helpen van organisaties met het verbeteren van het voortraject, het proces voorafgaand aan de productie of dienstverlening. Hiervoor heeft Een Smart Start contactgegevens nodig om organisaties te helpen. Een Smart Start gebruikt de gegevens ook voor onderzoeksdoeleinden om organisatie-overstijgende tips en adviezen te kunnen destilleren uit de gegevens ingevuld in de applicatie door respondenten van verschillende organisaties. Hiervoor worden de organisatiegegevens geanonimiseerd en geen persoonlijke gegevens van respondenten gebruikt.  Door het in te vullen van het registratieformulier kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betekent dat op grond van artikel 6 sub A AVG toestemming wordt verleend om de persoonsgegevens te verwerken.

Rechten betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u rechten die betrekking hebben op uw gegevens. Deze rechten zijn, en zullen wij altijd handhaven:

  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om ge├»nformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om toegang tot de persoonsgegevens die wij bewaren.
  • Het recht op beroeping tot verwijdering al uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens die verwerkt worden te laten wijzigen/corrigeren.

 

Mocht u nog vragen hebben over uw rechten na het lezen van deze privacyverklaring over de wijze van verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens. Kunt u deze vraag sturen naar het onderstaande adres, zie Vragen en Klachten.

Beveiligingsmaatregelingen

De Hanzehogeschool heeft een Privacy en Securitybeleid 2021-2022 vastgesteld en uitgedragen in haar organisatie. Zo zijn een groot aantal technische maatregelen genomen om onze systemen en data te beveiligen.

De persoonsgegevens worden binnen Nederland opgeslagen en verlaten het land niet.

Procedure melding datalekken

Als je van mening bent of vermoed dat persoonsgegevens voor onbevoegden toegankelijk zijn, vragen wij jou dit direct te melden bij fg@org.privacy.nl of bel met +31 50 595 4566.

Bewaartermijnen

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Dit betekent dat na afloop van het onderzoek uw gegevens volledig verwijderd worden. Dit zal plaatsvinden na 10 jaar na het aflopen van het onderzoek.

Vragen en Klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen: EEN SMART START stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door de Hanzehogeschool, dan kun je dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het mailadres: fg@org.privacy.nl

Kom je er met ons niet uit, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 1.0 2-4-2024